Elementy skutecznej strategii zmian w czasach nowej normalności

przez Witold Kołodziejczyk

Szkola funkcjonuje w konkretnej rzeczywistości – w świecie dynamicznego rozwoju technologii i jej wpływu na jakość naszego życia. Jest wszechobecna. Trudno zakwestionować jej kluczową rolę również w edukacji. Szczególnie doświadczyliśmy jej znaczenia i niezwykle ważnej roli w czasie pandemii. To dzięki niej praca i edukacja zdalna stały się możliwe i przejście do pracy na odległość w wielu dziedzinach gospodarki stało się codziennością. Wiele się nauczyliśmy w tym czasie od utworzenia profilu zaufanego, elektronicznego podpisu, konta e-pacjenta, czy prozaicznych umiejętności jak robienie zakupów i zamawianie e-porad w naszych przychodniach. Dla jednych było do dużym wyzwaniem, dla innych zaś szansą na pomoc innym w zdobywaniu nowych umiejętności. Niezwykle istotnym stało się na nowo określenie miejsca technologii w szkolnej dydaktyce i redefinicja wielu procesów w uczeniu się i nauczaniu. W wielu przypadkach zadanie za prawidłowe wdrożenie nowej formy uczenia i nauczania przejęły osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie w szkołach systemów informatycznych, platform edukacyjnych i wspieranie nauczycieli w rozwijaniu ich cyfrowych kompetencji. W czasach nowej normalności dyskusja wokół szkoły funkcjonujące z paradygmatem zdalnej pracy, stała się ważna i pilna. W wielu szkołach na nowo zdefiniowano potrzeby, określono ambitne wyzwania i rozpoczęto po raz kolejny proces transformacji trzech głównych obszarów modelu edukacji.

fot 1

Pierwszy – to środowisko edukacyjne rozumiane jako cele, treści, formy i metody pracy, dostęp do innowacyjnej technologii, ale to również organizacja czasu i przestrzeni uczenia się uczniów. Drugi – dotyczy nowych ról i funkcji nauczyciela oraz zakresu form kształcenia i systemu doskonalenia. Wreszcie trzeci – związany z aktywnością uczniów, organizacją nowych doświadczeń, które rozwijają kluczowe umiejętności, postawy, nawyki i cechy charakteru.

Jeżeli obecnym w szkole technologiom nie nadamy nowej w czasach pandemii funkcji wspierającej rzeczywistą transformację edukacji, nie określimy dla niej właściwej roli dydaktycznej i nie uwzględnimy jej istotnego potencjału w kształtowaniu oraz rozwijaniu ważnych kompetencji, to stanie się ona po raz kolejny bezużytecznym gadżetem, który pozostanie pustą deklaracją, że szkoła zrozumiała swoje nowe zadanie i potrafi być przykładem uczącej się organizacji i że hasła o przygotowaniu uczniów do radzenia sobie z nowymi, często wcześniej nieznanymi problemami są nic nie znaczącymi deklaracjami bez pokrycia. Tym samym będzie postrzegana nadal jako skansen archaicznego systemu edukacji, który niczego nada nie rozumie i nie potrafi skutecznie odpowiadać na zupełnie nową sytuację.

Oczywistym jest, że sama technologia nie wystarczy, aby szkoły zmieniły się w hybrydowe środowisko, rozumiane jako połączenie edukacji zdalnej i tradycyjnej, ale też nadal ważne miejsce uczenia się uczniów i miejsce pracy nad własnym rozwojem. Wiadomo, że bez koncentracji na właściwych postawach, nawykach, wspierających przekonaniach i charakterze, trudno jest mówić o współpracy, zaangażowaniu, skutecznej komunikacji i kreowaniu środowiska sprzyjającego przejmowaniu przez uczniów odpowiedzialności za efekty własnej pracy. To właśnie te cechy pozwalają zbudować skuteczną strategię zmiany i nadać technologiom rzeczywistą funkcję wspierającą edukację nowego wymiaru w nowej normalności.

fot 2

Planowanie strategiczne opiera się na pięciu elementach i to dzięki nim tworzymy warunki dla wdrożenia nowych technologii i procesu transformacji środowiska edukacyjnegoroli i funkcji nauczyciela oraz sposobu funkcjonowania uczniów. Model ten to wynik międzynarodowych badań prowadzonych w dwustu szkołach, które osiągnęły spektakularne sukcesy dydaktyczne. Efekt? Education Strategic Planning* – opis procesu, który pozwala zaplanować i przeprowadzić zmianę w kierunku organizacji uczącej (się). Jest uniwersalny i skuteczny. Szczególnie dziś możemy odkryć jest transformacyjną rolę. Dotyczy to planowania każdej najmniejszej nawet zmiany w środowisku edukacyjnym, który można wykorzystać nie tylko w kontekście wdrażania innowacyjnych technologii, ale w projektowaniu uczniom nowych doświadczeń. Konsekwentna praca zespołowa i starannie, precyzyjnie zaplanowana sieć działań, jest podstawą zaprojektowania strategii budowy szkoły z zupełnie nową architekturą dydaktyczną i w zupełnie nowych czasach światowej pandemii.

Z obszarem pierwszym związane są kluczowe pytania: po co, dlaczego, w jakim celu chcemy wykorzystać technologię i co ma się zmienić? Jakie problemy pomoże nam rozwiązać? Na czym ma polegać zmiana modeli dydaktycznych wspieranych technologią? Jak będzie wyglądał dzień pracy ucznia, nauczyciela, co pozytywnego może się wydarzyć? Pytanie te odnoszą się wizji konkretnej szkoły. Na tym etapie istotną rolę odgrywają liderzy, charyzmatyczni, z właściwymi cechami charakteru i odważni w kreowaniu swoich wizji. Odpowiedzi powinni szukać wszyscy: nauczyciele, kierownictwo,  przedstawiciele nadzoru, a także uczniowie i rodzice. To ma być praca zespołowa i angażująca całą  szkolną społeczność. Jasna wizja jest podstawą w komunikowaniu zmiany nie tylko rodzicom, ale na zewnątrz szkoły – lokalnej społeczności, mediom i samorządowcom. Sformułowana w ten sposób deklaracja koncepcji pracy powinna sprzyjać integracji nauczycieli i całego środowiska, motywować do współpracy i pełnego zaangażowania.

fot 3

Drugi element strategii dotyczy szczegółowych opisów modeli pracy w nowej sytuacji, proponowanych metod uczenia, innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, a także odwołania się do potrzeb uczniów w celu rozwijania ich potencjału, talentów i ich osobistej siły. To szukanie odpowiedzi na pytania związane z wyborem doświadczeń, które chcemy organizować uczniom w nowym paradygmacie edukacji. To programy i projekty wspierające harmonijny rozwój uczniów. To projektowanie spójnych – jako istotny warunek – programów nauczania, ale też odwołanie się do sprawdzonych koncepcji dydaktycznych i filozofii wychowania. To również zdefiniowanie strategii uczenia się uczniów, program kształtowania ich nawyków i cech charakteru. To nie mogą być przypadkowe działania i chwilowe mody opakowane w efektowne nazwy, ale przemyślane i tworzące wartościowy program dydaktyczno-wychowawczy.

Kolejnym – trzecim krokiem jest opis rozwoju kadry i zbudowanie jasnego systemu jej doskonalenia. Zindywidualizowany, odnoszący się do potencjału pojedynczych nauczycieli model ich wsparcia, jest kluczowy w przeprowadzaniu z sukcesem planowanych zmian. Realizacja innowacyjnych metod pracy, wykorzystania technologii wymaga ciągłego uczenia wpisanego w szkolną strategię. Od przejęcia przez nauczycieli odpowiedzialności za własny rozwój, będzie zależał sukces w zdefiniowanej w wizji transformacji szkoły. Starannie zaprojektowany profil kompetencyjny nauczycieli, pozwoli świadomie decydować im o własnym samorozwoju. To okazja do wyłonienia liderów, którzy będą wspierać pozostałych nauczycieli w doskonaleniu kompetencji cyfrowych. To mam być nieustający proces świadomego rozwoju wszystkich zaangażowanych w zmianę i własne doskonalenie osób.

Dla opisu skutecznej strategii potrzebny jest jasny system z opisanymi kryteriami sukcesu. Czwarty obszar to właśnie sformułowane czytelnie cele, narzędzia i techniki pomiaru, ale przede wszystkim sposoby zbierania danych zarówno ilościowych, jak i jakościowych. To wybór metod badawczych. W zależności od zasobów i potencjału nauczycieli, skali problemów i zróżnicowanych oczekiwań interesariuszy, zależeć będą kryteria sukcesu i sposoby monitorowania działań skoncentrowanych na ocenie poziomu i jakości zmian. Ten obszar strategii ma wpływ na podtrzymanie motywacji uczestników transformacji i świadomym narzędziem nauczycieli w badaniu efektów własnej pracy, oceny podejmowanych decyzji, weryfikowaniu przekonań w odniesieniu do zdefiniowanych wcześniej celów.

fot 4

Wreszcie piąty – ostatni obszar i jak każdy poprzedni, równie ważny element w budowaniu strategii. To zaprojektowanie środowiska przyjaznego uczeniu się całej szkolnej społeczności. Tutaj pojawiają się kluczowe pytania dotyczące przestrzeni i jej funkcji spójnych z koncepcjami i metodami pracy. To aranżacja pomieszczeń, projektowanie i budowa miejsc do realizacji uczniowskich projektów, ale też przestrzeni do zabawy, relaksu, czy samodzielnej pracy. Ten etap pracy na strategią to również wybór technologii, odpowiednich programów, aplikacji i opracowania harmonogramu poszczególnych wdrożeń. I wreszcie konieczność starannego zaprojektowania infrastruktury informatycznej oraz określenia w czasie poszczególnych etapów jej rozwoju.

Dla każdego z pięciu elementów strategii konieczne jest określenie roli technologii. To szukanie odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma ona w tworzeniu i upowszechnianiu wizji, pracy nad definiowaniem nowych modeli dydaktycznych. Jaką funkcje pełni technologia w projektowanej zmianie edukacyjnej i jaką koncepcję dydaktyczną wspiera? A także, jak wykorzystamy nowe technologie w doskonaleniu i rozwoju kadry. Wreszcie, w jaki sposób będzie pomocna w procesie monitorowania i ewaluacji zmian. Funkcję technologii w planowanej strategii określamy na dwóch poziomach. Pierwszy, to oczywiste narzędzie wspierające codzienną pracę szkoły, jej dyrektora i administrację. Poziom drugi – kluczowy, to znaczenie technologii w pracy dydaktycznej nauczycieli i w osobistym warsztacie samych uczniów. To pytanie o jej funkcję w kształceniu nawyków i postaw. 

Zaniedbanie w procesie budowania w nowej rzeczywistości szkolnej strategii rozwoju któregokolwiek etapu, zignorowanie jednego z jej obszarów, sprawi, że działania nie będą spójne, często przypadkowe, chaotyczne i całkowicie nieskuteczne. Stworzenie wizji bez określenia szczegółowego opisu modeli dydaktycznych, będzie jedynie pustym zapisem w szkolnych dokumentach. Deklaracja realizacji ciekawych koncepcji dydaktycznych bez programu doskonalenia nauczycieli, nie przyniesie oczekiwanych efektów. Bez ewaluacji i systemowych badań nie będzie możliwe rozwijanie koncepcji dydaktyczno-wychowawczych. Bez właściwie zaplanowanej infrastruktury informatycznej i przestrzeni sprzyjającej uczeniu, nie zostanie wykorzystany w pełni potencjał edukacyjny technologii i dostępu do szerokopasmowego internetu. Planowanie szkolnej strategii zmian edukacyjnych to zespołowe tworzenie sieci działań, wzajemnie ze sobą powiązanych i współzależnych. Po tym etapie następuje wdrożenie, konsekwentne działanie zgodne z przyjętymi harmonogramami, agendami i deklaracjami. To świadomy proces kierowania i zarządzania procesem zmian. Innej drogi nie ma. Najpierw wizja, potem planowanie i wreszcie wdrażanie oraz ciągłe doskonalenie całego zespołu. 

Education Strategic Planning © 2014 Apple Inc. – model opracowany przez międzynarodowy zespół ekspertów na zlecenie firmy Apple. Program ESP był podstawą w planowaniu zmian między innymi w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle, w Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu, w III Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, Zespole Szkół Społecznych STO w Łodzi i jako rozwiązanie systemowe w słupskich szkołach prowadzonych przez Urząd Miejski w Słupsku.

Sprawdź także